Copyright (C) 2011 Tsuchiya Shuzo All rights reserved.