Copyright (C) 2003 Tsuchiya Shuzo All rights reserved.